Общи условия на „ЦИГАНКОВ“ ООД за покупко-продажба през интернет магазин

Настоящите общи условия уреждат начина, начина и условията за покупко-продажби през интернет магазин, собственост на „ЦИГАНКОВ“ ООД (наричан по-долу за краткост и само „е-магазина“).

Общите условия представляват договор за покупко-продажба между Клиента и „ЦИГАНКОВ“ООД.

„ЦИГАНКОВ“ООД предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през е-магазина стоки чрез отправяне на заявка/поръчка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и спазване на всички клаузи от настоящите Общи условия. Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през е-магазина стоки само след изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

I. Общи положения

Понятия и тяхното значение по смисъла на настоящите Общи условия:

1. ,,ЦИГАНКОВ‘‘ ООД – гр. Пловдив е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър на Република България с ЕИК 200430722, което е специализирано в областта на производството и търговията – търговска дейност, търговско представителство и производство на мебели.

2. Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Славееви гори“ № 1; телефони за контакт: 0899514067, 0898389463

3. “ЦИГАНКОВ“ООД предоставя стоки онлайн посредством е-магазина lux-mebeli.bg. Под „стоки/артикули“, предоставяни през е-магазина“ се разбират описаните в категориите на е-магазина стоки/артикули, произведени от „ЦИГАНКОВ“ООД или от друг производител, но предлагани за продажба от „ЦИГАНКОВ“ООД.

4. Под „Производител“ се разбира всяко лице, което произвежда по занятие предлаганите през е-магазина стоки/артикули и с чието име или производствен знак е обозначена стоката, нейната опаковка или търговската документация за стоката.

5. Всеки от изброените артикули в е-магазина се описва с основните си потребителски характеристики, с продажната си цена и с изображение.

6. Под „Клиент“ се разбира физическо или юридическо лице, което е регистрирало клиентски профил и/или е направило поръчка в е-магазина и се е съгласило с настоящите Общи условия.

7. С подаване на поръчка, Клиентът-физическо лице декларира и потвърждава, че има навършени 18 (осемнадесет) години.

8. Е-магазинът си запазва правото да откаже поръчка при съмнения за навършени 18 години от Клиента.

9. Под „Клиентски профил“ се разбира информация за Клиентa (име, фамилия/търговска фирма, адрес, телефон, е-mail адрес, ЕИК/Идентификационен номер, ИН по ЗДДС, МОЛ и др.), предоставена от последния при попълването на регистрационен формуляр и съхранявана от е-магазина за целите, посочени в настоящите общи условия.

10. Под „Продажна цена“ се разбира цена на бройка или за определено количество стока, включваща ДДС, без включени разходи за доставка на стоката, освен когато това е изрично упоменато.

11. Под „индивидуална заявка/поръчка“ се разбира поръчка, която е извън обхвата на предлаганите от е-магазина стоки и при която заявената индивидуално стока има характеристики и цена, конкретно договорени между Клиента и е-магазина.

II. Покупко-продажба през е-магазина на „ЦИГАНКОВ“ ООД

1. Публикуването на основните характеристики на стоката и на продажната й цена в е-магазина представлява публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях.

2. При желание за извършване на индивидуална поръчка, Клиентът може да отправи запитване на посочените контакти на е-магазина, след което да получи индивидуална оферта, съдържаща характеристиките и цената на стоката.

3. Е-магазинът не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност, е-магазинът, в рамките на 5 (пет) работни дни след получаване на заявката за покупка, уведомява Клиента – посредством обаждане по телефон на посочения в регистрационния формуляр телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента е-mail адрес – за изчерпването на стоката и за възможността да промени поръчката по свое желание. В случай, че е направено плащане и Клиентът не желае да промени поръчката си, заплатената сума за поръчания/те артикул/и ще му бъде възстановена в рамките на 7 /седем/ работни дни след получаване на обратна връзка от Клиента.

4. За да извърши валидни поръчки за закупуване на предлаганите през е-магазина стоки, Клиентът е необходимо да се регистрира чрез регистрационна форма и да изрази съгласието си с Общите условия за използване на е-магазина.

5. Съгласието с Общите условия – чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия за покупко-продажба през е-магазина“ и натискането на бутона „Продължи“, Клиентът извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

6. При регистрацията си Клиентът предоставя на е-магазина следната информация: за физическите лица – име, фамилия, адрес, телефон, е-mail адрес; за юридически лица – търговска фирма, телефон, е-mail адрес, адрес, Идентификационен номер/ЕИК, Ин по ЗДДС, МОЛ.

7. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационния формуляр са истински, пълни и точни и при промяна на последните ще уведоми е-магазина да ги актуализира своевременно.

8. В случай, че Клиентът предостави неверни или неточни данни, е-магазинът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

9. Е-магазинът незабавно потвърждава получаването на поръчката като изпраща съобщение до електронната поща на Клиента, което съдържа информация за поръчката (цена на поръчката с включен ддс, начин на плащане, начин на доставка и цена на доставката с включен ддс), данни на е-магазина и електронна препратка към текста на настоящите Общи условия. По отношение на индивидуалните поръчки потвърждаването се извършва незабавно след окончателно изразеното от Клиента приемане на индивидуалната оферта.

10. Всяка заявка за покупка от Клиента през Е-магазина, въз основа на тези Общи условия, се подава и осъществява в изпълнение на договора за покупко-продажба между страните. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

11. Поръчка/заявка за покупка се подава от Клиента като последният извърши последователно следните действия:

 • 11.1. Клиентът избира продукти и ги добавя във виртуална „Количка“ с натискането на бутон „Купи“;
 • 11.2. При натискане на бутон „Количка“, той получава достъп до „Количка“ – таблица, в която той може да регулира броя на поръчаните артикули;
 • 11.3. В „Количката“ Клиентът определя количеството на стоките и продължава към попълване на личните данни за покупката чрез натискане на виртуален бутон „Продължи“;
 • 11.4. Клиентът, попълва лични данни за поръчката – име, фамилия, е-mail, град, адрес, телефон, начин на плащане. Ако желае фактура, Клиентът попълва търговска фирма, ЕИК, ИН по ЗДДС, МОЛ, адрес за фактура;
 • 11.5. При натискане на бутон „Продължи“, Клиентът преминава на следващата стъпка, където избира начин на доставка и трябва да се съгласи с Общите условия за покупко-продажба през е-магазина;
 • 11.6. При натискане на бутон „Продължи“, Клиентът преминава на следващата стъпка, където избира начин на плащане на своята поръчка;
 • 11.7. При натискане на бутон „Потвърждавам поръчката“, заявката за покупка на стока през е-магазина се счита за извършена;
 • 11.8. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката, същата се счита за невалидна и за е-магазина не възниква задължение за нейното изпълнение.

III. Приемане на поръчката/заявката

1. Заявката за покупка се приема от е-магазина чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на Клиента, със следното съдържание: номер и дата на поръчката, начин на плащане, информация за основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, стойността на транспортните разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, начин, адрес и срок на доставка, данни и адрес на кореспонденция на „ЦИГАНКОВ“ ООД, както и електронна препратка към текста на настоящите Общи условия.

2. Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение на е-mail адрес на Клиента.

IV. Цени и начини на плащане

1. Всички цени на стоки в е-магазина са в български левове, с включен ДДС или в равностойността им в евро спрямо фиксирания курс на БНБ. Цените са за единично количество и не включват разходите за доставка, освен ако не е изрично упоменато или да се следва съгласно клаузите на Общите условия по-долу.

2. Цените НЕ включват монтаж. При желание от страна на Клиента, монтажът се калкулира по ценоразпис за монтаж на ,,ЦИГАНКОВ“ ООД.

3. Цената на доставката в рамките на гр. Пловдив е 25лв.

4. Цената за доставка извън гр. Пловдив се определя индивидуално в зависимост от обема за поръчката и разстоянието до мястото за доставка, посочено от Клиента.

5. В случай, че направената поръчка е на стойност над 10000 лв., доставката е безплатна за Клиента за територията на цялата страна.

6. Цената на стоката и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:

 • 6.1. С директен банков превод по банкова сметка на „ЦИГАНКОВ“ ООД;
 • 6.2. с кредитна или дебитна карта; 7. С избора на начин на плащане, предвиден в точка 6.2 по-горе, Клиентът – потребител по Закона за защита на потребителите, изявява съгласие за извършване на авансово плащане на стоките по смисъла на чл. 53, ал.1 от закона.

V. Доставка

1. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок до 7 (седем) работни дни, след получаването и в склада.

2. В случай на изпълнена заявка по индивидуална поръчка, срокът се определя в зависимост от поръчката и се съобщава на Клиента на имейл и/или телефон, предоставен от него при регистрацията.

3. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

4. Стоката се доставя само след получаване на потвърждение за окончателно доплащане по сметката на ,,ЦИГАНКОВ“ ООД.

VI. Предаване на стоката

1. Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи, на посочения адрес за доставка.

2. Клиентът е длъжен да осигури достъп до неговия обект за разтоварване и паркиране.

3. Доставката до адрес не включва качване по етажи.

4. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, е-магазинът се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока.

5. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

VII. Рекламация и политика за връщане на продукти

1. Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

 • 1.1.доставената стока явно не съответства на поръчаната от него за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения и преглед;
 • 1.2. при транспортирането стоката е била повредена;

2. След получаване на стоката Клиентът има право да иска връщането й при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата.

3. В изброените случаи, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до е-магазина.

4. Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през е-магазина, като върне стоката в срок от 14 (четиринадесет) работни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до Е-магазина и да върне стоката с ненарушена цялост, напълно окомплектована заедно с всички съпътстващи я документи, включително, но не само инструкции за ползване, декларация за съответствие, гаранционна карта и др., без каквито и да било външни или вътрешни дефекти, в оригиналната и поставена от производителя опаковка, включително, но не само с поставените от производителя полистиролни или други защитни елементи, като разходите за доставка са за сметка на Клиента.

Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на адреса на „Циганков“ООД: „ЦИГАНКОВ“ ООД , гр. Пловдив, ул. „Славееви гори“ № 1 или на следния е-mail адрес: info@lux-mebeli.eu

5. Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й. Е-магазинът е длъжен да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно 15 работни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ.

6. ЦИГАНКОВ OОД има право да откаже възстановяване на сума за закупен и върнат продукт при следните случаи:

 • 6.1. Продуктът не е в търговски вид, целостта му или целостта на опаковката е нарушена или липсва.
 • 6.2. Продуктът е бил изработен по индивидуална поръчка и няма отклонения от същата, освен по смисъла на VII.1.

7. Гаранционният срок започва да тече от дата на издаване на фактура, фискален бон или приемо–предавателен протокол.

8. Гаранционните срокове важат при правилна ежедневна употреба.

9. Производителят на изделието не може да бъде отговорен за пропуснати ползи и последвали загуби в следствие на дефект на стоката, върната за ремонт в гаранционен срок.

10. Гаранцията покрива:

 • 10.1. Подмяна на дефектни части и компоненти, но не и цялостни изделия;
 • 10.2. Поправка или замяна на не функциониращ механизъм.
 • 10.3. Дефекти, възникнали от производствени пропуски при тапицирането (като залепване и шиене).

11. Всички такива дефекти се отстраняват безплатно след като стоката се достави в складовата база на ,,Циганков“ ООД.

12. Тази гаранция не е валидна и се отказва безплатен ремонт в следните случаи:

 • 12.1. При неправилно транспортиране на изделието, вкл. неподходяща за транспорт опаковка. Това изключение не важи за доставки, организирани от ,,ЦИГАНКОВ“ООД.
 • 12.2. При неспазване на инструкцията за експлоатация, съхранение и поддръжка.
 • 12.3.При недобросъвестно използване на изделието и на указанията относно неговото теглово натоварване.
 • 12.4. При липса на попълнена оригинална гаранционна карта и несъответствие на данните в документите с представената за рекламация стока.
 • 12.5. При правен опит да се отстранят дефектите от купувача или други неупълномощени за това лица.
 • 12.6. При повреди и дефекти, възникнали вследствие от въздействието на външна среда (течности, запрашаване,насекоми, агресивна среда или др. такива) или неполагане на елементарни грижи за изделието.
 • 12.7. Дефекти, възникнали от допустимо изхабяване в процеса на нормална експлоатация.

VIII. Други условия

1. „ЦИГАНКОВ“ООД гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Клиентите. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът дава своето безусловно и безсрочно съгласие неговеите лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от „ЦИГАНКОВ“ООД.

2. „ЦИГАНКОВ“ООД си запазва правото да променя по всяко време настоящите общи условия като своевременно публикува тези промени в сайта си, заедно със съобщение за промените.

3. При промени в настоящите общи условия Клиентът може да заяви, че отхвърля промените като изпрати изявление за отхвърлянето на промените на адрес: гр. Пловдив, ул. „Славееви гори“ № 1, на следния е-mail адрес: info@lux-mebeli.eu

4. С получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и „ЦИГАНКОВ“ООД, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стока.

5. За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.